Regulamin

Regulamin szkolenia online
„Jak sprzedawać usługi Disaster Recovery” oraz „Jak sprzedawać usługi Disaster Recovery w pigułce”

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest wzorem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usług jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Usługi świadczone są bez ograniczeń terytorialnych i zgodnie z ograniczeniami czasowymi wskazanymi w Cenniku lub/i Aplikacji.
 3. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 20 października 2019 r (wersja 1.5)
 5. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator Danych / Usługodawca – Viability Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-075), ul. Krupnicza 2/4, Polska, NIP: 5213679828, REGON: 147453354, KRS 0000525760, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 100.000 zł, wpłaconym w całości.
  2. Regulamin – niniejszy dokument.
  3. Portalu – https://szkolenia.viability.pl
  4. Aplikacja – program komputerowy dostępny poprzez Internet, działający po zalogowaniu do Portalu.
  5. Usługa – usługa (zwykle szkolenie) świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
  6. Umowa – umowa o świadczenie Usługi bezpłatnej albo płatnej zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
  7. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą.
  8. Osoba prywatna – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem (konsument).
  9. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Usługodawca.
  10. Użytkownik – firma albo osoba prywatna.
  11. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu.
  12. Rejestracja – czynność warunkująca założenie Konta w Aplikacji i późniejsze korzystanie z Usług przez Użytkownika.
  13. Login – adres e-mail Użytkownika.
  14. Hasło – ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.
  15. Mentor – osoba wskazana przez Usługodawcę, która stanowić będzie wsparcie merytoryczne dla Użytkownika w trakcie korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie.
  16. Oprogramowanie – skrypty w oparciu, o które działa Portal lub/i Aplikacja, będące własnością lub w użytkowaniu Usługodawcy.
  17. Informator – dokument, który stanowi podsumowanie informacji o szkoleniu (np. zakres merytoryczny, opis czy harmonogram) wybranej przez Użytkownika Usługi.
  18. Opłata – opłata za dostęp do płatnej Usługi zgodna z Regulaminem.
  19. Materiały – utwory/dzieła autorskie, o których mowa w Konwencji Berneńskiej i Porozumienia TRIPS chronione na mocy implementacji poprzez ustawę z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r . nr 90 poz. 631. z późn. zm.) – uprawnionym do rozporządzania jest Usługodawca.
  20. Program komputerowy – ochrona przysługuje na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych z dnia 23 kwietnia 2009r. oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa – uprawnionym do rozporządzania jest Usługodawca).
  21. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  22. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób pośredni lub bezpośredni.
  23. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe.
  24. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika.
  25. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
  26. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie przeglądarki Użytkownika.
  27. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).
  28. Konsultant – osoba z zespołu Usługodawcy, która komunikuje się z Użytkownikiem.

§2
Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego działania Portalu wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, z włączoną obsługą cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej.
 2. Do prawidłowego działania Aplikacji, w tym Usług, wymagane jest korzystanie z urządzenia, wolnego od wirusów komputerowych i złośliwego oprogramowania, z systemem Microsoft Windows w wersji nie niższej niż 8.1 lub z systemem Mac OSX w wersji co najmniej 10.8. o rozdzielczości poziomej ekranu nie mniejszej niż 1200 pikseli, posiadające minimum 4GB RAM, procesor graficzny (GPU) – minimum 512 MB ze wsparciem OpenGL (optymalnie 1024 MB ze wsparciem OpenGL), procesor o nie mniejszych parametrach obliczeniowych niż procesor Intel i3 (4 rdzenie) i pamięć operacyjna wolna w komputerze niemniej niż 30%, podłączonego do sieci Internet oraz z włączoną obsługą plików cookies oraz języka JavaScript w przeglądarce internetowej. Wymagane jest także posiadanie łącza internetowego o przepustowości co najmniej 4 MBit, gdzie dostępny transfer w momencie korzystania z Aplikacji, w tym Usług powinien wynosić co najmniej 50% całkowitego pasma. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych Google Chrome, Mozilla Firefox. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji.
 3. Do prawidłowego udziału w szkoleniu wymagana jest rejestracja na wydarzenie oraz korzystanie z urządzenia z podłączeniem do Internetu, wyposażonego w głośniki albo słuchawki, posiadającego wtyczki Adobe Flash i spełniającego wymagania techniczne platformy, za pośrednictwem której prowadzone jest szkolenie.
 4. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone są przez Usługodawcę drogą elektroniczną przez adres e-mail: strong@viability.pl. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest niezwłocznie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce/ https://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Poland ) w godzinach 08.00 – 16.00. Rozpatrzenie niektórych spraw może zająć więcej niż 1 dzień. Jeżeli nie otrzymasz od nas odpowiedzi prosimy skontaktuj się ponownie.
 5. Usługodawca nie udziela wsparcia w zakresie użytkowania jakichkolwiek usług poza tymi, które oferuje za pośrednictwem Portalu lub/i Aplikacji.

§3
Rejestracja i logowanie

 1. Rejestracja w Aplikacji i późniejsze logowanie możliwe jest poprzez podanie adresu e-mail (Login) i Hasła.
 2. Rejestrację w Aplikacji możliwa po uprzednim wniesieniu opłaty z wykorzystaniem płatności internetowych na Platformie lub na podstawie faktury pro-forma przesłanej do Uczestnika.
 3. Po pomyślnym zakończeniu Rejestracji następuje automatyczne logowanie w Aplikacji i możliwe jest korzystanie z Usług. Aktywacja następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Jeśli w skrzynce odbiorczej nie ma wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym, należy sprawdzić folder Spam. Jeżeli link nie zostanie kliknięty w ciągu 48 godzin należy wejść na stronę logowania i kliknąć opcję „Nie pamiętasz hasła?” oraz podać swój Login. Na adres e-mail zostanie wysłany link do zmiany hasła. Link ważny jest 48 godzin.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania swojego prawdziwego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, adresu e-mail, którym ma prawo się posługiwać.
 5. Loginem w Portalu jest adres e-mail podany na etapie Rejestracji i na późniejszym etapie nie można go zmienić (powiadomienia przychodzą także na ten adres e-mail).

§4
Zakres i rodzaj świadczonych Usług

 1. Usługodawca oferuje dostęp do Usług polegających na dostarczaniu dostępu do materiałów i dostarczaniu ich jako treści cyfrowych wyświetlanych w Aplikacji. Wyjątkowo udział w dodatkowych zajęciach może odbywać się za pomocą platformy Vimeo, YouTube lub innych.
 2. Opis funkcjonalności każdej Usługi oraz limity parametrów dostępu do materiałów zostały określone szczegółowo w Informatorze danej Usługi, które wiążą zarówno Użytkownika jak i Usługodawcę.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest Rejestracja, aktywacja Konta (potwierdzenie linka aktywacyjnego albo dokonanie płatności), wypełnienie formularza zakupu, wniesienia Opłaty.
 4. Zasady konsultacji z Mentorem w ramach szkoleń określone są w Informatorze oraz dostępne są po zalogowaniu. Prezentacja profilu Użytkownika częściowo wypełniana jest przez Użytkownika, a częściowo automatycznie na podstawie odnotowania przez Aplikację ukończenia kursu lub/i szkolenia itp.

§5
Czas trwania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą wpłaty środków i trwa przez czas oznaczony w Informatorze Usługi. Zakończenie szkolenia następuje po 70 dniach od rejestracji i skutkuje wyłączeniem Konta i zakończeniem Umowy. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny w dowolnym czasie jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia (Usługi). W tym celu należy wysłać e-mail na adres: strong@viability.pl posługując się swoim Loginem.
 2. Informacje na temat harmonogramu szkolenia w tym data rozpoczęcia świadczenia Usługi podane są w Informatorze lub na stronie szkolenia.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę i usunąć Konto Użytkownikowi w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego przy pomocy systemu teleinformatycznego przez Usługodawcę w przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika lub/i rażącego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności, jeśli naruszenie ma charakter powtarzalny lub/i w dowolnym czasie, jeśli Użytkownik nie ma zakupionego dostępu do płatnej Usługi.

§6
Opłaty

 1. Cena Usługi podana jest w Portalu Usługi lub na etapie ofertowania. Wartość obejmuje okres od zakupu płatnej Usługi do momentu zakończenia jej świadczenia przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca dopuszcza następujące możliwości wnoszenia Opłat przez Użytkownika za dostęp do płatnych Usług w jednym Okresie Rozliczeniowym:
  1. Płatność jednorazowa – płatna z góry za wskazaną Usługę, dokonywana za pomocą płatności online lub przelewu.
 1. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie faktur lub/i innych dokumentów księgowych drogą elektroniczną.
 2. Niektóre banki mogą pobierać opłatę/prowizję przy płatności kartowej i doliczyć ją zgodnie z obowiązującym własnym cennikiem, co jest niezależne od Usługodawcy. Prosimy o zapoznanie się z zasadami dokonywania rozliczeń, w szczególności międzynarodowych, obowiązującymi w swoim banku.
 3. Użytkownik może zapłacić za płatne Usługi wyłącznie w PLN.

§7
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do:
 1. zarządzania swoim Kontem,
 2. korzystania z Portalu lub/i Aplikacji, w tym Usług zgodnie z Regulaminem,
 3. kierowania zapytań do Usługodawcy lub/i wnoszenia reklamacji,
 4. wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie, w tym odstąpienia od Umowy.
 5. Użytkownik zobowiązuje się:
 1. posługiwać się danymi lub/i danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się (nie może naruszać praw osób trzecich),
 2. uprzednio sprawdzić, czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Portalu lub/i Aplikacji, w tym Usług,
 3. nie korzystać z Portalu lub/i Aplikacji w sposób zakłócający funkcjonowanie Usług,
 4. nie korzystać z Portalu lub/i Aplikacji, w tym Usług w sposób naruszający prawo,
 5. korzystać z Portalu lub/i Aplikacji, w tym Usług zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się, w szczególności prowadzenia profilu w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub/i propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa. Zabrania się ponadto zamieszczania przekazów reklamowych naruszających prawo (np. reklama niedozwolona),
 6. aktualizować dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,
 7. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich,
 8. każdorazowo wraz z dodaniem danych do profilu jak i utworzenia materiału w Aplikacji udzielić licencji Usługodawcy, o której mowa w §14 ust. 4 Regulaminu,
 9. nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników, które nie są zarządzane przez Użytkownika (np. poprzez łamanie Haseł),
 10. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa,
 11. utrzymywać swoje Hasło w ścisłej tajemnicy,
 12. nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta,
 13. wnosić terminowo Opłaty za płatne Usługi.
 14. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi nie mogą być przeniesione na innych Użytkowników lub/i osoby trzecie. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.

§8
Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto Użytkownika i zgromadzone na nim informacje za wyjątkiem, gdy Użytkownik go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne.
 2. Usługodawca ma prawo do:
 1. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach Aplikacji lub ważnych powiadomieniach związanych z Aplikacją,
 2. pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Aplikacji, w tym Usług. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego,
 3. badania sposobu korzystania z Portalu lub/i Aplikacji, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających udoskonalać Usługi funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki itd.),
 4. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usług, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Użytkownika,
 5. wykorzystania danych Użytkownika dodanych do profilu w ramach udzielanej przez Użytkownika licencji, o której mowa w §14 ust. 4 Regulaminu,
 6. gromadzenia informacji o postępach Użytkownika oraz o wynikach indywidualnych testów w celu udostępnienia ich Pracodawcy Użytkownika,
 7. usunięcia Konta zgodnie z Regulaminem.
 1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Portalu lub/i Aplikacji, w tym Usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
 3. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

§9
Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Portalu lub/i Aplikacji, w tym Usług.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Aplikacji przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca zaleca Użytkownikom:
 1. stosowanie programów zabezpieczających urządzenie podłączone do sieci Internet i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet,
 2. unikanie korzystania z Portalu lub/i Aplikacji przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu, niezapisywanie Loginu i Hasła w przeglądarce internetowej,
 3. niezapisywanie Loginu i Hasła w przeglądarce internetowej,
 4. nieużywanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta,
 5. ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste, jak np. „admin“ ; „qwerty“ „nazwa firmy“ i inne wyrazy słownikowe.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika,
 2. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności,
 3. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, które stanowią podstawę do korzystania z Portalu lub/i Aplikacji, w tym Usług,
 4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy,
 5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Aplikacji,
 6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował Konto albo usunął Konto,
 7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
 8. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
 9. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
 10. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 1. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem oraz jakie dane, w tym dane osobowe dodaje.
 2. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz nakaże usunięcie danych lub/i zablokuje Konto albo w ostateczności usunie Konto. Usługodawca w tym celu kieruje się przepisami prawa i procedurą blokowania zgłoszonego naruszenia (ang. notice and take down), która go obowiązuje przepisami prawa.
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny za zawinione przez niego szkody jak i utracone korzyści wynikłe z niewykonania lub/i nienależytego wykonania Umowy do wysokości Opłat uiszczonych przez Użytkownika (w przypadku konsumentów o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej). Firma zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń przewyższających tę wartość.

§10
Reklamacje

 1. Reklamacje prosimy składać, w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody (np. wadliwego działania Usługi) drogą elektroniczną do Konsultanta Usługodawcy. W zgłoszeniu należy wskazać:
 1. Login
 2. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia),
 3. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji,
 4. jeżeli reklamacja dotyczy błędu w fakturze, prosimy o podanie jej numeru.
 1. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.
 2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Wniesienie reklamacji nie wpływa na świadczenie Usług.

§11
Blokada Konta

 1. Usługodawca uprawniony jest w trakcie trwania Umowy do zablokowania Konta w przypadku braku odnotowania wniesienia Opłaty lub/i w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika (zwłaszcza w przypadku, o którym mowa w §9 ust. 5 Regulaminu). Blokada Konta trwa do czasu wyjaśnienia sprawy. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.

§12
Usunięcie konta

 1. Konto może zostać usunięte na skutek wypowiedzenia i skutecznego rozwiązania Umowy na zasadach określonych w §5 Regulaminu albo w sytuacji, gdy Usługodawca odkryje, że doszło do sytuacji, o której mowa w §7 ust. 3 Regulaminu.
 2. Usunięcie Konta powoduje dla Użytkownika utratę wszelkich danych, w tym danych osobowych, zapisanej historii odbytych kursów lub/i szkoleń, niewykorzystanych benefitów itp. oraz utratę wirtualnego profilu.

§13
Ochrona Danych Osobowych

 1. Administrator Danych szanuje prawo do prywatności Użytkowników i dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) na etapie Rejestracji, logowania, korzystania z Aplikacji i Usług.
 2. Dane osobowe lub/i dane kartowe potrzebne do wnoszenia Opłat zapisywane są w systemie informatycznym dedykowanym przez Zewnętrzny Kanał Płatności. Na potrzeby rozliczeń w Aplikacji mogą być zapisywane faktury lub/ inne dokumenty księgowe.
 3. Zewnętrzny Kanał Płatności wymaga wprowadzenia niezbędnych danych kartowych albo danych do konta. Dane te nie są przetwarzane przez Usługodawcę. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Unii Europejskiej,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być za zgodą w zakresie i celu niezbędnym do wysyłania newslettera zawierającego informacje handlowe.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. Szczegółowe informacje na temat prywatności znajdują się w Polityce Prywatności.
 7. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
 1. rozwiązania Umowy;
 2. cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Użytkowniku w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).
 4. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub/i na podstawie zgody Użytkownika.
 5. Usługodawca przetwarza takie dane jak: adres IP, strefa czasowa, geolokalizacja, historia odwiedzanych podstron w Portalu oraz wskaźniki postępu w realizacji szkolenia, wyniki testów, dane przeglądarki zgodnie z Polityką Prywatności, a w przypadku dokonywanych Opłat dodatkowo: nazwa i adres banku oraz kwota, waluta, data i godzina transakcji.
 6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika takie jak: e-mail, imię i nazwisko, telefon, ulica i numer, kod pocztowy, miasto, kraj, szkoła, hobby, płeć, data urodzenia, miasto, wizerunek i inne dane jakie Użytkownik uzupełni w profilu.

§14
Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Portalu, Aplikacji, oraz zawartości Usług należą do Usługodawcy.
 2. Zabrania się korzystania z Portalu lub/i Aplikacji, w tym materiałów Usług w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Portalu, Aplikacji, Usług, w tym w szczególności jako zrzuty ekranu. Nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych. Zabronione jest także wszelkie kopiowanie, obrót, rozpowszechnianie, modyfikacja zawartości Portalu, Aplikacji jak i Usług, w tym tworzenie dzieł zależnych wykorzystywanych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo danych za pośrednictwem Aplikacji, udziela na dany materiał niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas trwania Umowy i 10 lat po usunięciu Konta, na następujących polach eksploatacji niezbędnych do świadczenia Usługi:
 5. wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych,
 6. trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo,
 7. publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,
 8. publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie,
 9. usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego obejrzenie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie.

§15
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem Rejestracji oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z Konsultantem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia oraz numerem wersji.
 3. Każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika.
 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Brak zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy.
 6. Usługodawca świadczy Usługi polegające także na przechowywaniu danych dodawanych przez Użytkowników w jego profilu. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję w Internecie na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z Viability sp. z o.o. i przesłania wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 9. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 10. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 11. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin szkolenia | Polityka prywatnościCiasteczka (cookie)

Copyright © 2018 Viability Sp. z o.o.